Kişisel Verilerin Korunması - Point Bornova

Kişisel Verilerin Korunması

KULLANICI KOŞULLARI VE KVKK

 

KAMPANYA/ETKİNLİK KATILIM KOŞULLARI

 

Point Bornova AVM’de (“Şirket”) düzenlenen etkinlik veya kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan kişiler katılabilir. Şirket, kampanya veya etkinlik ile ilgili her türlü kuralı değiştirme hakkına sahiptir. Şirket bünyesindeki yönetim personeli, mağaza personelleri, temizlik ve güvenlik firmaları çalışanları kampanya veya etkinliğe katılamazlar. Katılımı tespit edilen bu kişilerin katılım hakkı AVM Yönetimi tarafından iptal edilecektir. Şirket Yönetimi, önceden bildirim yapmaksızın, kampanya veya etkinlik katılım şartlarını ve faydalarını değiştirebilir, kampanya veya etkinliği durdurabilir, katılımı iptal edebilir. Tüm katılımcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır.

ÜYELİK PROGRAMI/MÜŞTERİ KAYDI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz, fiili yerleşke adresi olan Yeşilova Mah. 4174 Sok. No: 84/304 Bornova – İzmir olarak (“Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan, kampanyalarımıza katılan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Katılım Koşulları ve KVVK Metni ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere KVKK Politikası’nda yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir:

 

Kampanya Katılım Formunda paylaştığınız Kimlik bilgileriniz (ad soy ad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN ve doğum günü gibi sair kimlik bilgileriniz), Adresiniz, İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi) , , medeni hal, çocuk durumu, meslek, öğrenim durumu, araç sahipliği ve ıslak imza tipindeki kişisel verileriniz; işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir. Bu kapsamda;

 • Düzenlenen ürün ve hizmet kampanyalarına katılım gösterebilmeniz ve sunulan etkinlik, ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere özel kampanyaların, promosyonların ve etkinliklerin planlanması ile bunlara yönelik iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirme yapılması,
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz,
 • Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Şirketimizi ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak,
 • Alışveriş merkezimizde mukim mağazaların ürün ve/veya hizmet tanıtımlarının tarafınıza yapılabilmesi ve kalite standartlarının arttırılması,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Stratejik pazarlama ile anonim istatistiki ve analitik analiz faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi, hedefleme ve yeniden hedefleme yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Başta 6698 sayılı Kanun ve ilgili Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan faydalanabilmeniz amaçlarıyla bu hususlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici çağrı, SMS veya e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması; diğer amaçlar ve uygulamalar bakımından ise Kanun’un m. 5/2-c-f bentlerinde belirtilen bir sözleşmenin kurulabilmesi için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak üyelik kayıt formu aracılığıyla otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve üyelik sistemi yapılanmasının koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a bendi, 8. ve 9.madde ile ilgili maddelerde belirtilen şekillerde ve yukarıda belirtilen işleme amaçlarının dayandığı aynı hukuki sebep istisnasına (m. 5/2-c-f) ve 9/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması şartlarına dayanılarak üçüncü kişilere aktarılmaktayız;

 • Veri güvenliğine yönelik alınması her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; başta Şirket iştiraki ve/veya Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı diğer iştirak ve/veya ortaklarına,
 • Veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile
 • Gerektiğinde bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda ise ilgili hizmetin sağlandığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarılabilecek bundan başka Şirket bünyesindeki Pazarlama Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.
 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, ödeme sistemi sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Site ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu KVVK Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde yer alan usullere uygun olarak Dilediğiniz zaman Şirket’e başvurarak aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://pointbornova.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Yeşilova Mah. 4174 Sok. No: 84/304 Bornova – İzmir adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@pointbornova.com.tr adresine iletebilirsiniz. Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin,  göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir veya Web Site üzerinden açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Kanuna ve usule uygun başvurularınız en geç 30 gün içerisinde Şirket tarafından yanıtlanacaktır.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması:

 

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Açık Rıza Beyanı

Bu kapsamda; aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta, SMS veya çağrı aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurtiçine ve yurtdışına aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için Şirket yetkililerine danışabilirsiniz.

İLETİŞİM:

Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Point Bornova AVM

Yeşilova Mah. 4174 Sok. No: 84/304 Bornova – İzmir

www.pointbornova.com.tr
info@pointbornova.com.tr
Mersis No: 9925973144127700